Gyakran Ismételt Kérdések

Melyek az Egyesület elérhetőségei?

Egyesületünk elérhetőségeiről a linken tájékozódhat.

https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/kapcsolat

Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás

Hogyan tudom bejelenteni adataim módosítását? 

Az adatváltozások bármilyen írott formában elfogadhatóak (kivétel a kedvezményezett módosítás, illetve az ügyfélátvilágítás körébe tartozó adatváltozások bejelentése ld.  https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/ugyfel-atvilagitas

ami csak eredeti aláírással az ügyfélszolgálaton személyesen leadva vagy postai úton elküldve érvényes), ha azon minden olyan adat/információ szerepel, amely alapján a változás átvezethető.

Az Egyesület által rendszeresített „Adatmódosító lapon” valamennyi fontos elem megtalálható, és ezért célszerű ezt kitölteni.

Mikor kérünk személyi igazolvány másolatot és miért?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglaltak szerint a Biztosítónak ügyfél-átvilágítást (személyes beazonosítást) kell elvégeznie új jogviszony létesítésekor, valamint a kifizetéseknél.

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettségről bővebben honlapunkon tájékozódhat:

https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/ugyfel-atvilagitas

Új kedvezményezett jelölésekor, kedvezményezetti részarány módosításakor mire kell ügyelni?

Kedvezményezett, kedvezményezetti részarány jelölés, módosítás minden esetben csak eredeti aláírással benyújtott dokumentumon lehetséges a kedvezményezett módosító lap (csatolni kell) kitöltésével és megküldésével. A kedvezményezett és a tanúk személye nem egyezhet.

Lehet-e internetes vagy banki átutalással fizetni a biztosítási díjat? Milyen bankszámla számra tudom a biztosítási díjat befizetni? 

A díjbefizetés csekken és átutalással is történhet. Az Egyesület számlaszámait a https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/adoszam-szamlaszamok linken találja..

Teljesíthető-e az évi 72 000 Ft egy összegben vagy havonta kell fizetni? 

A befizetés történhet évente egyszeri vagy többszöri befizetéssel, a tag által választott módon.  A befizetett összeg év közben is, bejelentési kötelezettség nélkül  változtatható.

Mennyi a működési költség? Mit vonnak még le ezen felül? 

Amíg az éves díj a 10 000 Ft-ot nem haladja meg, a befizetés 10%-a, azt követően a díj 6%-a a működési költség. Ezen túl a befizetésekből más költség levonás nincs. Ha egy tag nem fizeti meg az éves díjat, akkor a meg nem fizetett díj működési költséghányada kerül levonásra a jóváírandó hozamból. Az így levont éves működési költség maximum 4.720,- Ft.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a havi 6 000 forintos egyéni díjat?

Arra az időszakra, amikor díjfizetése nem, vagy csak részben történt, az Egyesület a minimális összegre eső működési költséget levonja a hozamból.

Amennyiben a tárgyévben nem érkezne számlájára befizetés, a jóváírandó hozamból a biztosításra vonatkozó minimális biztosítási díjra számított működési költséget vonjuk le. Egy évre maximum 4.720,- Ft-ot (ha erre a jóváírandó hozam fedezetet biztosít).

Miért kell az adóazonosító jelet az ügyféltől bekérni?

A befizetések után járó adójóváírások igénybevételéhez adóigazolást kell kiállítani, és arról adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Az adóazonosító jel az adóigazolás kötelező tartalmi eleme.

Mikori befizetések szerepelnek az adóigazoláson?

Az igazoláson az adójóváírásra jogosító tárgyévi egyéni és munkáltatói befizetések szerepelnek. Azok az összegek kerülhetnek rá, melyek igazoltan a tárgyévben lettek befizetve.

Az egyéni befizetéseim után vehetek igénybe adókedvezményt?

2011. 01. 01-től az önkéntes pénztárakba, így a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításra történő, az adóévben pénzügyileg teljesült egyéni befizetések után 20%-os adókedvezményt tud érvényesíteni. Amennyiben munkáltatói hozzájárulása is adójóváírásra jogosítja, úgy azt külön feltüntetjük éves adóigazolásán. 

Tárgyévi többletbefizetés a 10201006-50013052 számlára teljesíthető, közleményben a neve és tagazonosító száma feltüntetésével. 

Lehet-e két önkéntes nyugdíjpénztáram? 

Igen, önkéntes pénztártagsága bármennyi lehet.

Mit jelent, hogy a magánszemély rendelkezhet adójáról önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetései után? Hogyan történik ez?

2014. 01. 01-jét követően az adókedvezmény összege nem haladhatja meg az adóévben a 150 ezer forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve hogy hány pénztárba teljesít egyéni befizetést. (Szja tv. 44/A§ (1) bekezdés) 

Az adójóváírás több pénztári tagság esetén is csak egy pénztári számlára igényelhető vissza. 

Nem jogosult a magánszemély a juttatásra, ha a pénztári tagságát neki felróható okból időközben megszüntette. Amennyiben a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítást nyugdíjszolgáltatással szüntette meg, jogosult az adóbevallásban nyilatkozni és ez esetben kérheti a visszajáró adókedvezményt a saját bankszámlájára vagy lakcímére.

Hogyan kerül az én számlámra az adókedvezmény, ha mindenkinek egyforma számlaszámot kell beírni az adóbevallásba? 

Az adóhatóság (NAV) az Egyesület részére történő visszautalás során feltünteti az Őn adóazonosító jelét és a jóváírásra kerülő összeget, a megadott adatok alapján kerül a tag egyéni számláján lekönyvelésre.

Hogyan tudom a nyugdíjszámlámra és az Egészségpénztárba is visszakérni a befizetett díjaim 20 %-át? 

Az SZJA törvény szabályozása szerint csak egy számlára kérheti az adójóváírást (ahová egyéni befizetést is teljesített). A tag dönti el, és nyilatkozik az adóbevalláskor arról, hogy melyik számlájára kéri a jóváírást.

Mikor küldik az előző évi egyenlegközlőt? 

Az Egyesület évente egyszer küld számlaértesítőt az éves hozamjóváírást követően, általában június folyamán.

Mi a díjminimum a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításnál?

A „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás”-ok minimális biztosítási díjai az egyes biztosításoknál szerződésre szabottak. (A honlapon regisztráció után nézhető meg a tagra érvényes szabály.) A díjminimum alapján kerül megállapításra az adott biztosítás esetleges díjhiánya. Az Egyesület – mindaddig, amíg a küldöttgyűlés másképp nem dönt – a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítások” körében a díjat nem fizetők éves hozamát csökkenti. A hozamcsökkentés mértéke az érintett biztosításokra vonatkozó fix összegű minimális biztosítási díj, de legfeljebb az új biztosítások minimális díja (jelenleg havi 6 000 Ft) és a ténylegesen megfizetett díjak közötti különbség alapján kerül meghatározásra. (A díjat nem fizetők levont működési költsége egyénre szabott, összege maximum  4.720,- Ft/év jelenleg.)

Mi a munkáltatói hozzájárulás?

Munkáltatói hozzájárulásról önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetéseknél beszélhetünk. Munkáltatói hozzájárulás a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint adható.

Eddig egyéni tag voltam, most elhelyezkedtem, a munkáltatóm is hozzájárul, kell-e önökkel szerződést kötnie, és nekem mi a teendőm? 

Amennyiben a leendő munkáltató szerződésben áll már az Egyesülettel, vagy hajlandó szerződést kötni, úgy elegendő a belépési nyilatkozat másolatát leadnia a munkáltatója felé. 

Ha a munkáltató nem áll szerződésben, úgy szükséges annak megkötése. A munkáltató részéről kell először egy megkeresés az info@dimenziobiztosito.hu email címre. Ezt követően megkezdődik a szerződéskötés folyamata.

Munkáltatót váltottam, maradhatok-e a „Halasztott nyugdíjkiegészítő” tagja? 

Igen, egyéni tagdíj fizetése mellett, vagy munkáltatói tagként, melynek feltétele, hogy az új munkáltató szerződésben álljon az Egyesülettel.

Új munkáltatóm van, aki adna cafetériát, de egy másik Pénztárhoz. Át tudom-e oda vinni az itt összegyűjtött megtakarításom? 

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesületnél Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítással rendelkező egyesületi tagok a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény /Bit. /445/A. § alapján 2016. július 1-től jogosultak önkéntes nyugdíjpénztárba átlépni. Az egyesületi tagnak kell az általa választott önkéntes pénztárnál jelezni átlépési szándékát. 

Interneten szeretném lekérdezni a „Halasztott nyugdíjkiegészítő biztosításom” egyenlegét. 

Regisztráljon először a honlapunkon  a https://ugyfelkapu.dimenziobiztosito.hu/Account/Login felületen, a sikeres belépést követően megtekintheti személyes adatait, a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás” számlája és egyesületi tagdíja aktuális egyenlegét . 

Mit tegyek, ha lejárt a 10 évem?

Amennyiben úgy dönt, hogy felveszi megtakarítását részben, vagy egészben, úgy az Egyesület honlapjáról letölthető „Rendelkezési jog” nyomtatvány és a „Kiemelt közszereplői nyilatkozat” kitöltésével, az ügyfél-átvilágítási folyamatnak megfelelően nyújthatja be kifizetési igényét. 

Az ügyfél-átvilágításról részletes tájékoztatónk honlapunkon tekinthető meg: Letölthető dokumentumok menüpontban.

Kell-e adózni a hozam után? 

A hozam adómentes.

Hány % adóelőleget von le az Egyesület? 

Amennyiben a tag nem nyugdíjszolgáltatással szünteti meg a biztosítását, vagy a jogviszony folytatása mellett az egyéni számláján lévő összegből hozamot meghaladó mértékű kifizetést igényel, az adóalap meghatározásának fő lépései: 

1. Megállapítjuk 2007.12.31-ig a hozam nélküli felhalmozást.

2. A kapott összeget a jogviszony kezdetétől függő szorzószámmal szorozzuk.

3. A szorzathoz hozzáadjuk a 2008.01.01-jétől érkező díjakat.

Ezt követően az adóelőleg megállapítása az egységes 15% alapján történik. 

A részletes szabályozást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a 28. §. (8) bekezdése, 29. §-a és 47. §. tartalmazza.

Az EHO mértéke hány százalék? 

Az EHO mértéke 15,5 %. Az EHO alapjának meghatározása a következő:

Az előző válaszban a 3. pont szerinti összeg 87 %-a (3. pont x 0,87).

Levonja-e az EHO-t az Egyesület? 

Az EHO levonására az Egyesületnek nincs lehetősége, a tag feladata a befizetés és a bevallás is, a tárgyévet követő adóbevallási határidőig.

Küldenek-e EHO csekket, vagy nekem kell menni az adóhatósághoz? 

Az adóhatóság (NAV) ügyfélszolgálati irodáiban kell csekket kérni, vagy a NAV honlapján található EHO számlaszámra, az adóazonosító jel feltüntetésével kell átutalni.

Honnan  fogom tudni, hogy mennyi EHO-t kell fizetnem? 

A szolgáltatás kifizetése után elszámolási adatlapot küldünk, amelyen többek között feltüntetjük az EHO összegét.

Mennyi idő alatt tudják a kifizetést teljesíteni? 

Az összeg kifizetésére 30 nap áll a rendelkezésünkre, de jellemzően néhány héten belül megtörténik a kifizetés.

Miért nem lehet a biztosítási jogviszonyt az első 10 év letelte előtt felmondani? 

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény  46-49. §-ai is vonatkoznak erre a termékre, melyben a kötelező várakozási idő  10 év.

Ha csak jövőre tudnék rendelkezni, hogyan juthatok idén pénzhez?

 A 10 éves várakozási idő letelte után, az utolsó kifizetést követően, a 3 éves várakozási időn belül (a rendelkezési idő letelte előtt) csak biztosítása megszűntetésével van lehetőség arra, hogy hozzájusson a megtakarítása egészéhez. Részösszeg felvételére ebben az esetben nincs lehetőség.

Amennyiben felveszem a megtakarításom és megszüntetem a tagságot, megkapom erre az évre a hozamot?

Év közben megszüntetett számlára időarányos elszámoló hozamot tudunk jóváírni. A halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás elszámoló hozamát a küldöttgyűlés határozza meg, jelenleg 1 %.

Lehet-e faxon elküldeni az igénybejelentést? 

Az igénybejelentő nyomtatványokat kizárólag eredeti példányban tudjuk elfogadni.

Ha személyesen megyek be az ügyfélszolgáltra, már a számlámon levő pénzt is megkaphatom? 

Erre nincs mód, kizárólag utalással történhet a kifizetés.

Konkrét összeget kell írni a rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó igénybejelentő 1. pontjánál, vagy elég, ha azt írom, hogy a „hozam”?

Konkrét összeget kell beírni.

Kérhetem-e lakcímre, vagy csak bankszámlára? 

Az igénybejelentő nyomtatványon kell megjelölni, hogy hová kéri a tag az utalást. Kérheti a lakcímkártyán szereplő lakcímre vagy bankszámlára. 

Kik lehetnek a tanúk? Lehet-e családtag? 

Tanú lehet családtag is.

Ha kiveszem a teljes összeget a „Halasztott nyugdíjból”, akkor megszűnik a tagságom? 

A tagság csak abban az esetben szűnik meg, ha a tag az igénybejelentő nyomtatványon úgy nyilatkozik. Ha nem kéri, akkor változatlan feltételekkel, díjfizetéssel folyamatos marad a tagsága.  

Megszüntetném a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő” tagsági jogviszonyomat. Hol kapok információt arról, hogy mennyi pénzt kapok kézhez?

Személyesen érdeklődhet Ügyfélszolgálati irodánkban (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. 3. emelet), vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 1 371 2380 telefonszámon az 1. menüpont választásával.

Nyugdíjas lettem, mit kell tennem, ha ki szeretném venni az összeget? 

Az Egyesület honlapjáról letölthető „Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra” nyomtatvány és a „Kiemelt közszereplői nyilatkozat” kitöltésével, az ügyfél-átvilágítási folyamatnak megfelelően nyújthatja be kifizetési igényét.  

A nyugdíjhatározat fénymásolata csak abban az esetben szükséges, ha a tag az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el.

2013. január 1-je után létesített jogviszony esetén 10 év kötelező várakozási idő leteltét követően lehet adómentesen igénybe venni a nyugdíjszolgáltatást. 

A nyugdíjhatározatnak hány oldalát kell lefénymásolni?

A teljes határozatot kérjük fénymásolatban, a szolgálati idő felsorolása, számítása nélkül.

Nyugdíjas lettem, egy összegben elvihetem-e adómentesen a pénzemet, vagy kötelező járadékot kérni? 

Nem kötelező járadékot kérni, felvehető egy összegben, adómentesen. 2013. január 01 után létesített jogviszony esetén 10 év várakozási idő leteltét követően lehet adómentesen igénybe venni a nyugdíjszolgáltatást.

Van-e arra lehetőség, ha nyugdíjas lettem, hogy még nem veszem fel a nyugdíjbiztosításomat, de nem is szeretnék fizetni már? Van-e ebben az esetben levonás? 

Amennyiben a tárgyévben nem érkezne számlájára befizetés, akkor a jóváírandó hozamból a biztosításra vonatkozó minimális biztosítási díjra számított, maximum a 4.720,- Ft éves működési költséget vonjuk le.

Ebben az évben nyugdíjba megyek. Ha április hónapban felveszem a hozamot és a munkaviszonyom még a pénzfelvétel évében megszűnik, felvehetem-e megmaradt „tőke” összegét, vagy várnom kell 3 évig?

Igen, felveheti nyugdíjszolgáltatással, nem kell várni 3 év elteltére. Három évet csak abban az esetben kell várnia, ha a tagságot nem szeretné megszüntetni, folytatja a díjfizetést.

Az egyesületi tagdíj befizetéséhez kérek csekket postázni.

Az egyesületi differenciált tagdíj csak átutalással, a bankban a számlaszámra történő készpénzes befizetéssel rendezhető. Az egyesületi tagdíj befizetés az Egyesület 10401000-49515449-50521141 számlaszámára teljesíthető. A közleményben kérjük tagazonosítóját és az „etagdíj” megnevezést feltüntetni.

Meddig kell fizetni az egyesületi tagdíjat?

Az egyesületi tagdíjfizetési kötelezettségről részletesen www.dimenziobiztosito.hu honlapunk főoldalán tájékozódhat Hírlevél formájában.

Hallottam a kötvénykölcsönről, milyen feltételekkel lehet felvenni? Mi történik akkor, ha előbb visszafizetem, kevesebb a kamata? 

A biztosítási jogviszony 10. évét követően egy alkalommal kötvénykölcsön nyújtható, amely a biztosítottnak a kölcsön iránti kérelem benyújtását megelőző év december 31-i egyéni számla egyenlege legfeljebb 30%-ának erejéig; legalább 100.000,- Ft összegben és egy évet el nem érő időtartamra nyújtható. 

Kötvénykölcsön felvételének további feltétele, hogy a biztosított rendelkezési jogával a kölcsön felvételét közvetlenül megelőző 2 évben nem élt.

A kölcsön után a kölcsön fennállásának tartama alatt a kölcsön folyósításától a kölcsön lejártáig terjedő időszakra a jegybanki alapkamat 5 (öt) százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatot és a folyósított kölcsön 1 %-a, de legfeljebb 4.800,- Ft egyszeri kezelési költséget kell fizetni, amely folyósításkor a kölcsönből levonásra kerül.

A biztosított a kölcsön összegét, a kamatot és a kezelési költséget a Biztosítóval kötött szerződés szerinti feltételek mellett egy éven belül köteles visszafizetni. A biztosított jogosult előteljesítésre. Amennyiben a biztosítási esemény a kölcsön visszafizetése (lejárta) előtt bekövetkezik, úgy a Biztosító a kölcsöntartozást és az esedékes kamatot a teljesítendő biztosítási összegből levonja.

A kolléganőm egyesületi küldött és tájékoztatott minket a nyugdíjbiztosítási változásokról. Megnézhetem-e én is ezeket valahol? 

A küldöttgyűlési határozatok rövid összefoglalását a honlapon megtalálhatja. Az ügyfélszolgálati irodában (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. 3. emelet.) a hatályos biztosítási feltételek és az ügyfél-tájékoztató nyomtatott formában megtalálható és kérésre az iroda munkatársai azt átadják.

Önsegélyező ágazat

Olvastam a honlapjukon a segélyezési lehetőségekről. Hogyan lehetek tag?

Az önsegélyező szolgáltatásokra azok az önsegélyező tagok jogosultak- önsegélyező tagdíj fizetése mellett – akik olyan munkáltatók munkavállalói, amelyek az Egyesület részére közérdekű céljai megvalósítása érdekében támogatást nyújtanak. A Támogató Munkáltató határozza meg, hogy az önsegélyező program elemei közül mely igénybevételéhez nyújt támogatást.  

Mennyi a tagdíj és milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

A tagsági díj a tag havi bruttó bérének 0,5%-a, de minimum 1.000 Ft/hó, maximum 10.000. Ft/hó. Azon tagok esetében, akik tartós távolléten (gyes, fizetés nélküli szabadság) vannak, a díjfizetés mértéke: 1.000,- Ft/hó. Esetükben a fizetési gyakoriság lehet havi/éves. (Amennyiben Ön az éves díjfizetést választja, kérjük díjfizetési kötelezettségét a tárgyév I. negyedévében teljesíteni. A havi díjfizetés akkor javasolt, ha a tag munkáltatóhoz való visszatérése három hónapon belül várható). Az Egyesület 3 havi díjelmaradás után kizárja a tagot az Önsegélyező ágazatból.

Az igénybe vehető szolgáltatások: 

Segélyek

Egészségügyi szűrések

Nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok

Kórházi hotelszolgáltatás

Táborozás

DIMENZIÓ kisüdülők

A belépéstől számítva mennyi idő után és milyen feltételekkel vehetek igénybe szolgáltatást?

• Egészségügyi szolgáltatások                                       3 díjfizető hónap után

• Segélyezési program                                                  3 díjfizető hónap után

• Családtámogatási program                                          3 díjfizető hónap után

• Kisüdülők                                                                   Belépést követően azonnal

Gyermekem született, hogyan vehetem igénybe az egyszeri gyermekvállalási támogatást?

Az egyszeri gyermekvállalási támogatást a  belépéstől számított 3 díjfizető hónapot követő születési időpont esetén lehet igényelni, a gyermek születésének évében. A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft. A kifizetéshez a Gyermeknevelési támogatás igénybejelentő nyomtatvány eredeti példánya, és a születési anyakönyvi kivonat másolata szükséges, az ügyfélszolgálaton történő személyes leadással, vagy postai úton történő beküldéssel. 

Milyen feltételekkel lehet krónikus betegségi segélyt igényelni? 

Krónikus betegségi segélyt igényelhet az önsegélyező tag saját, adóalap csökkentésére jogot adó krónikus vagy daganatos betegsége, illetve a saját háztartásban élő, 20. életévét be nem töltött, családi pótlékra jogot adó gyermeke(i) jogán is.  

A kifizetéshez szükséges a Krónikus betegség Igénybejelentő lap eredeti példánya, valamint a krónikus betegségről szóló érvényes szakorvosi igazolás másolata. Beteg gyermek jogán csatolandó a szakorvosi kezelésről szóló dokumentum, vagy a Magyar Állam Kincstár által kiadott igazolás a tartósan fennálló betegségről, és a családi pótlékot folyósító szerv által kiállított igazolás. A krónikus betegségi segély összege a feltételek igazolt fennállása esetén személyenként 30.000 Ft, igénybevétele évente egy alkalommal lehetséges. 

Önsegélyező tagok honnan értesülhetnek arról, hogy mely krónikus betegségekre igényelhetnek segélyt?

A támogatás igénybevételére jogosító betegségekről tájékoztatás a Segélyek oldalon található.

Temetési segélyt szeretnék igényelni, meghalt a nagypapám, kell-e a temetési számláról másolat? Mekkora a segély összege?

A segély a Temetési segély igénybejelentő nyomtatványon kérhető, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A számla másolata az egyeneságbeli rokon elhalálozása esetén benyújtott igénylésnél nem szükséges. A segély összege 100.000,- forint, a kifizetés az elhalálozás évében igényelhető. 

Édesanyám önöknél Önsegélyező tag. Sajnos elhalálozott. Igényelhető-e ebben az esetben temetési segély, ha igen mi szükséges hozzá?

Amennyiben az elhunyt tagja az Önsegélyező ágazatnak, az eltemettető hozzátartozó igényelhet temetési segélyt. Ehhez szükséges a Temetési segély igénybejelentő nyomtatvány beküldése, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, és az eltemettető hozzátartozó nevére kiállított temetési számla másolatát.

Meghalt a házastársam édesanyja/édesapja. Kérhetek-e temetési segélyt?

Nem. Temetési segélyt az önsegélyező tag a házastársa, élettársa vagy egyeneságbeli rokona elhalálozása okán igényelhet a támogatási jogosultság feltételei szerint. 

Betörtek a lakásunkba, elvitték az ingóságainkat, értékeinket. Igényelhetek rendkívüli segélyt?

Az önsegélyező tagot ért jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, ha a tagnak és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak külső segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhető. Odaítélése egyedi elbírálás alapján történik. 

Jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthető az önsegélyező tag tulajdonában (állandó használatában) lévő ingatlanban vagy ingóságban – ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert – bekövetkezett és igazolt jelentős – 300 000 Ft-ot meghaladó – vagyoni kár, ha az más módon (pl. biztosító útján) nem térül meg.

Házastársam súlyos beteg, magánklinikai gyógykezelésre szorul. Ilyen esetben kérhetek rendkívüli segélyt?

Igen. Rendkívüli segélyt igényelhet az az önsegélyző tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa vagy eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást a társadalombiztosítás nem támogatja.

Két gyermekem van, mindkét gyermekem igénybe veheti a táborozást? A két gyermek csak ugyanabba a táborba mehet, vagy más-más táborba is?

Igen, mindkét gyermeke után igénybe veheti, akár más-más táborokban is a táborozást a mindenkor érvényes, munkáltató által leszerződött feltételekkel. Amennyiben egy háztartásban mind a két szülő rendelkezik önsegélyező tagviszonnyal, abban az esetben adott gyermek után csak az egyik tag (szülő) érvényesítheti a jogosultságot.

Mikor és hol jelentkezhetek egészségmegőrző szűrésre?

Az aktuális, adott évre vonatkozó prevenciós, egészségmegőrző szűrésekről (választható szűrések és azok tartalma) a honlapon tájékozódhat. https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/egeszsegugyi-szuresek 

 A Dimenzió Egészségközpont által szervezett szűrésekre a jelentkezés az alábbi csatornákon történhet: info@dimenzio.net mail címen, vagy telefonon a DIMENZIÓ Egészségközpontban +36 (1) 794 9179, illetve a honlapon elérhető webes felületen. 

Az Affidea által szervezett szűrésekre való jelentkezés a webes felületen történik. 

Legkésőbb 48 órával lehet az egyeztetett szűrési időpontot díjmentesen módosítani, mind telefonon, mind a webes felületen. A szűrés jogosultság a 

Önsegélyező tagként a Vécsey utcai DIMENZIÓ Egészségközpontban a vizsgálatokat kedvezményes áron tudom igénybe venni?

Igen. Az önsegélyező tagok, és közeli hozzátartozói 20 % kedvezménnyel tudják a vizsgálatokat igénybe venni. 

Mit takar a nagyértékű diagnosztikai szolgáltatás?

Az Egyesület az önsegélyező tag részére támogatja a nagyértékű diagnosztikai vizsgálat igénybevételét, magán egészségügyi ellátás keretében. A szolgáltatás specifikus igénybevételének leírása: https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/diagnosztikai-vizsgalat

Kiléptem az Önsegélyező ágazatból, de meggondoltam magam, mégis visszalépnék. Mit kell tennem, hogy folyamatos legyen a tagsági viszonyom? 

Ha kilépését jelezte, és elindította, akkor a Tagsági viszonyt létesítő lappal tud új tagságot létesíteni. A folyamatosság csak abban az esetben tartható fent, ha még nem állították be a díjlezárást (pl. hó közepén kezdeményezte a kilépést és néhány napra rá a visszalépést. Munkáltatónak jelezni kell a szándékot). Ha már lezárásra került, újra indul a 3 hónap várakozási idő, friss tagsági viszony kezdete időponttal. 

Hol találok belépési nyilatkozatot, ha újra önsegélyező tag szeretnék lenni?

A dokumentumot innen tudja letölteni.

 Az Önsegélyezőből milyen módon lehet kilépni és mik a következményei?

A kilépési szándékát a Tagviszony megszüntetése nyilatkozat megküldésével tudja jelezni, az Egyesület felé történő továbbítással. 

Amennyiben segélyt vett fel, vagy a Családsegítési programban táborozást vett igénybe, vagy nagyértékű diagnosztikai vizsgálaton vett részt, a segély/szolgáltatás felvétele/igénybevétele után további 12 hónapig meg kell tartania az önsegélyező tagságát, vagy a kifizetést követő 12 havi önsegélyező tagdíj megfizetésére kötelezett. Kilépés után az önsegélyező szolgáltatásaira nem lesz jogosult. (Szolgáltatási Szabályzat III. Záró Rendelkezések)

A kilépési dokumentumot innen tudja letölteni!

Hogyan, és milyen áron lehet igénybe venni a kisüdülőket?

Az Egyesület kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít az egyesületi tagok és hozzátartozóik pihenése, regenerálódása érdekében. A vendégházak leírása, elérhetőségei, foglalása az online szállásfoglalási felületen, a honlapon: http://szallas.dimenziobiztosito.hu/ vagy az udules@dimenziocsoport.hu elérhetőségen.

Egyesületi tagok és hozzátartozóik részére 2 500 Ft/fő/éj 

2 év alatti gyermek: ingyenes

2-18 év közötti gyermek: 1 500 Ft/fő/éj 

A vendégházak szabad kapacitását a nem egyesületi tagok is igénybe vehetik.